Knowledge

Veritas 360 Defense Blueprint

Veritas 360 Defense Blueprintการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ที่ซับซ้อนต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบจากการโจมตี  Veritas 360 Defense Blueprint ได้รวบรวมพิมพ์เขียวในการป้องกันข้อมูลที่เดิมทีได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง โดยได้ออกแบบพิมพ์เขียวทั้งในส่วนของการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล…

Read more